Den prevence

Oblast primární prevence je nezbytnou součástí každého školského poradenského pracoviště, které se snaží bránit osobnostně a sociálně nežádoucím jevům. Jedná se o soubor opatření a intervencí směřující k předcházení výskytu rizikového chování u žáků, ke zmírnění již existující formy a případné řešení jeho důsledků. Základním principem strategie prevence je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a podpora rozvoje osobností žáků.

Den prevence 2019
Den prevence 2019

Témata související s prevencí rizikového chování jsou začleňována do běžné výuky. 19. listopadu však škola věnovala prevenci celý projektový den, do kterého se zapojili najednou všichni kantoři 1. i 2. stupně, výchovný poradce školy, školní metodik prevence, školní psycholog i sociální pracovník. Hlavními diskutovanými tématy s žáky byly pravidla slušného chování, život v rodině, hospodaření s rodinným rozpočtem, vztahy mezi lidmi, mezigenerační problémy, bezdomovectví a začleňování do společnosti, nebezpečí šikany a kyberšikany, rizika elektronické komunikace a nástrahy sociálních sítí, zdravý životní styl a ochrana životního prostředí. Pomocí různých psychologických her, sociometrických měření a dotazníků, komunikačních her a otevřených diskuzí měli pracovníci školy možnost proniknout blíže do jednotlivých kolektivů tříd, seznámit se s názory dětí na danou problematiku a snažit se žáky nasměrovat bezpečným směrem a varovat je před nebezpečím v různých oblastech jejich života.

Naše základní škola spolupracuje také s Poradnou pro primární prevenci, z. s. Součástí projektového dne byl i program zaměřený na nebezpečí užívání návykových látek. Lektor PPPP se snažil proniknout do myšlení dětí a během skupinové výuky za pomocí interaktivní techniky a her děti nejen informoval o legálních a nelegálních drogách, ale také je seznámil s platným právním řádem ČR v drogové problematice. Lektor učil děti jak čelit sociálnímu tlaku, jak zvládat konflikty, složité situace, úzkost a stres, jak zvyšovat zdravé sebevědomí a jak správně komunikovat. Varoval děti, že návykové látky jim všechny tyto možné problémy nepomůžou vyřešit. Jeho hlavním cílem bylo snížit jejich případné prodrogové chování.

Prevence není nikdy dost a naše děti je potřeba chránit. A ačkoliv máme před sebou Vánoce a prožíváme adventní čas, v prosinci proběhnou na naší škole ještě další tři preventivní programy. Škola se snaží, aby primární prevenci věnovala tolik času, kolik je potřeba, a tím předcházela mnoha dalším problémům.

Prostředky na výše uvedenou akci jsme čerpali z „Transferu z rozpočtu statutárního města Ostravy za účelem zabezpečení prevence kriminality na rok 2019“.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *