Umíš pracovat s textem? (autor: redakce Priškon)

ALOIS JIRÁSEK: STARÉ POVĚSTI ČESKÉ – O KRÁLI JEČMÍNKOVI

Když Svatopluk král tak beze stopy zmizel, pomýšleli na Moravě zvoliti sobě jiného panovníka.

Toho času žil na Přerovsku na hradě Chropíně zeman, pán rozlehlých statků, muž bohatý, u pánů a zemanů vážený, od poddaných milovaný. Vládl jim lidsky, a maje dar ducha, soudil moudře a spravedlivě. A tak si řekli páni a zemané:

„Nač jinde vladaře hledati, když ho máme mezi sebou!“

I zvolili chropínského pána všichni jednostejně, bez sporů a různic.

Ten, aby poznal všechny končiny své moravské říše, objížděl zemi. Všude ho vítali s mnohým plesáním a velikou slávou. Když se pak vrátil na hrad, zastesklo se mu. Zdál se mu příliš tichý a pustý. Proto poručil dvořanům, aby vystrojili hody a pozvali k nim hojné a vzácné hosty.

Přes tu chvíli se panstvo sjíždělo po vůli pánově, besedovali, zábavy strojili, nákladná sedání a pokaždé dlouho hodovali a pili. Králi již nestačilo ani jeho vlastní, ani královské jmění na takové hospodářství. Proto se jal ukládati veliké daně, nové a nové.

Až jednou král, když opět uložil novou berni a králová zase prosila, tím popuzen, ve vzteku vytrhl meč a hnal se jím po svém manželce tak prudce, že div neuklouzla ze dveří ven. V tom divokém hněvu poručil král, aby ji té chvíle hned vyvedli ze hradu, aby ji neměl na očích.

Prchala ječmenem, až pojednou v něm zmizela, zapadla jako ve zlaté tůni. Ji našly vesnické ženy a vedle ní děťátko, jež se jí tu narodilo.

Také král vyjel s družinou pátrat po své rodině. I ptal se zbožného starce, neví-li o jeho králové a synu Ječmínkovi. Vstal poustevník a prorocky k němu promluvil: „Zjeví se a přijde, až vlast moravská bude nejhůř sklíčena svými nepřáteli, tenkrát přijde Ječmínek s velikou mocí, zažene nepřátele a osvobodí Moravu od cizího jařma. Ale ty jdi a čiň pokání!“

Ale vrchnostem se nelíbil. Toho však, kterého stíhali, Ječmínka, nikdy nestihli. Ten chodil tajně mezi lidmi dál, tak lid věřil a utěšoval, že roboty přestanou, že bude všem dobře. V každé obci měl svého známého souseda nebo dva. K těm chodil na besedu, a to vždy v noci, když čeleď už spala. Přišel znenadání (byl prostředního věku a postavy dosti vysoké), v plášti z modravého sukna, s čepicí na hlavě, v dlouhém kabátě, maje modravé nohavice do bot. A ty se svítily vždycky jako zrcadlo, třebaže pršelo, jen se lilo. A sám byl za deště také suchý, na plášti, na čepici ani krůpěje. To ho ten plášť tak chránil, že nezmokl, a také jinak, že nemusel spáti, ani jísti a ani píti, a že žádný ho neviděl, leda ten, kterého chtěl, aby ho viděl.

Za tmy se zjevil, přišel zavřenými dveřmi, usedl za stůl, pohovořil, přeptal se svého známého souseda na všelicos a nejvíce na to, jak se nakládá s lidem na robotě. Pověděl, že přijdou ještě hrubé platy na sedláky, že se bude platit daň ze všeho, i z koštěte. Ale to že bude poslední, pak že ty platy přestanou: i roboty vezmou za své.

 

ÚKOLY:

  1. Kdo je hlavní postavou příběhu? …………………………….
  2. V následujícím textu doplň vynechaná slova : Ječmínek chodil mezi lidi……………………………., a to vždy v ………………., když čeleď spala. I za deště zůstával jeho plášť …………………….., nemusel spát, ……………….. ani ……………………. Zjevoval se za…………………. a přišel ………………..dveřmi.
  3. Rozhodni o pravdivosti následujících tvrzení: Pán z Chropyně si zvykl pořádat na svém hradu hody. (Pravda/Lež) Manželka pána z Chropyně porodila syna v ječmeni. (Pravda/Lež) Pán z Chropyně pojmenoval svého syna Ječmínek. (Pravda/Lež) Pán z Chropyně byl celý život krutý a nemilosrdný. (Pravda/Lež) Ječmínek se objeví, až bude na Moravě nejhůř. (Pravda/Lež) Ječmínek chodil často lidi utěšovat (Pravda/Lež)
  4. Ke každému z následujících výrazů vymysli jedno synonymum. Ukládati…………………., besedovali…………………….., hody………………….
  5. Přepiš následující výrazy vlastními slovy: přes tu chvíli se sjíždělo panstvo………………………………………… opět uložil novou berni……………………………………………………král byl popuzen………………………………………………
  6. Odpověz na následující otázku.Co je to robota?a) dávky uvalené pány na poddané b) práce v dolech c) povinnost poddaných pracovat na panském d) pracovní směna 9GDQQNFY

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *